Stadgar

Utöver denna stadga gäller grundstadgarna och reglerna för Sveriges Kattklubbars

Riksförbund (SVERAK) samt Fédération Internationale Féline (FIFe).

§ 1. Klubbens namn är SpeedCat.


§ 2.
Klubbens ändamål är

-att verka för bättre förståelse och uppskattning av katter

-att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat sätt vidga intresset för katten som husdjur

-att arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård

-att förhindra och motarbeta djurplågeri och dålig djurhållning

-att tillvarata kattägarens intresse i allmänhet och för ovannämnda syften söka kontakt och samarbete med likasinnade klubbar i Sverige och andra länder.


§ 3.
Klubben har sitt säte i Stockholm.


§ 4.
Klubben är en ideell förening ansluten till SVERAK och därigenom ansluten till FIFe. Klubben står självständig gentemot staten, kommunen,

religiösa, politiska och privata intressen.


§ 5.
Till medlem i klubben kan varje kattvän väljas. Frågan om medlemskap

behandlas av styrelsen. Om inträde nekas behöver inte skäl anges.


Svensk medborgare som tillhört annan klubb inom landet, ansluten till

SVERAK och FIFe och som önskar medlemskap får sådant först efter att

vederbörande klubb har hörts.


§ 6.
Till hedersmedlem kan klubben på förslag av styrelsen utse medlem, eller 

annan person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben

eller dess intressen.


§ 7.
Klubbsupporter för att stödja föreningen och kunna deltaga i aktiviteter

Som klubbsupporter betalar man en avgift 100 kronor per år.


§ 8.
Medlemsavgifter för medlemmar bestäms på ordinarie årsmöte och betalas

före januari månads utgång. Ny medlem betalar vid inträde i klubben.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.


Hedersmedlem betalar ingen avgift. 


§
 9. Styrelsen är berättigad att ur klubben utesluta medlem som under minst tre

(3) månader utan anmäld eller känd giltig orsak underlåtit att fullgöra sina

ekonomiska skyldigheter (gäller ej medlemsavgift) till klubben, eller då annat

ägande skäl till uteslutning finns. Sådant beslut får inte fattas om inte minst

halva antalet styrelseledamöter är överens om detta.


§ 10.
Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt i klubbens

kassor eller andra tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter.


§ 11.
Klubben skall ha protokollförda möten minst två (2) gånger per år.


Det första mötet skall hållas i form av ordinarie årsmöte.


Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Där skall följande

punkter tas upp till behandling.

1 Val av ordförande att leda årsmötet.

2 Val av sekreterare för årsmötet.

3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

4 Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.

5 Fastställande av dagordningen.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

7 Räkenskaperna, internrevisorernas berättelse och budget.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Fastställande av handkassans storlek för verksamhet

10 Frågor väckta av enskilda medlemmar.

11 Frågor väckta av styrelsen och revisorerna.

12 Beslut om medlemsavgifter.

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

14 Val av internrevisorer och suppleanter för dessa.

15 Val av delegater till SVERAK:s årsmöte och åhörare för dessa.

16 Val av ledamöter till valberedningen.


§ 12.
Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt, eller då minst tio (10)

medlemmar för särskilt angivet ärende gör skriftlig framställning om detta

till styrelsen. På extra årsmöte, liksom på andra möten i klubben, skall endast

sådana frågor behandlas som upptagits i kallelsen.


§ 13.
Kallelse till möte skall utsändas skriftligt eller mail till varje medlem minst fjorton (14) dagar i förväg.


§ 14.
På möte har varje medlem som betalt medlemsavgift enligt paragraf 7 en

röst. Beslut fattas med enkel majoritet där stadgarna inte föreskriver annat.

Ärende avgörs genom öppen omröstning om sluten inte begärs. Vid sluten

omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller även vid val, annars

gäller ordförandes mening.


§ 15.
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av udda antal

ordinarie ledamöter, minst fem och högst elva, för vilka utses minst två

suppleanter. Styrelsens storlek beslutas på årsmötet efter förslag som framlagts

Styrelsens ordförande väljs på årsmötet för en tid av två år.

Av övriga ledamöter väljs halva antalet för en tid av två år

och suppleanter för en tid av ett år.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid för vilken den är vald

utses på nästa ordinarie årsmöte ersättare för återstående tid eller vid extra

årsmöte om styrelsen anser att behov finns (till exempel om kassören avgår).


§ 16.
Styrelseledamöterna (även suppleanterna) äger inte rätt att erhålla arvode

för det arbete de utför under första året, vid fortsatt förtroende och deltar minst

80 % i möten och aktiviteter klubben anordnar, erhåller de fri medlemskap


§ 17.
Styrelsemedlemmar väljs var för sig till respektive befattningar. Vid behov

kan styrelsen dock själv konstituera sig. Styrelsesuppleanter skall kallas till

styrelsemötena men har inte rösträtt på dessa annat än i ordinarie styrelseledamots frånvaro.


§ 18.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller om minst tre (3)

styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva

antalet ledamöter är närvarande.

Ärende avgörs genom öppen omröstning om sluten inte begärs. Vid sluten

omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller även vid val, annars

gäller ordförandes mening.

Varje styrelsemöte skall protokollföras och protokollet uppläsas och godkännas

vid nästa styrelsemöte.


§ 19.
Avgående styrelseledamöter, revisorer samt styrelse- och revisorssuppleanter kan vid mandattidens slut omväljas.


§ 20.
Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast den 31 januari närmast

följande år skall de tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och

klubbens och styrelsens mötesprotokoll hållas tillgängliga för interrevisorerna,

som efter granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.


§ 21.
Kassören sköter klubbens medel och är ansvarig för dessa. Inkomna medel skall 

omedelbart sättas in på en av styrelsen godkänd bank i Stockholm. Uttag får

endast ske av kassören eller ordförande.

Firmatecknare för klubben är kassör och ordförande var för sig.


Till löpande utgifter får dock kassören förfoga över en förskottskassa, postgiro

och handkassa vars storlek bestäms av ordinarie årsmöte för verksamhetsåret.


§ 22.
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under

löpande år utses på ordinarie årsmöte två interrevisorer samt suppleanter för

dem för en tid av ett år.


§ 23.
För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut fattas om detta vid två på

varandra ordinarie årsmöten. Kallelsen till årsmötet skall innehålla förslaget till

ifrågavarande ändring. På årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande vara överens om beslutet.


§ 24.
För klubbens upplösning fordras att beslut fattas om detta på två möten, varav

minst ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till dessa möten skall anges

att frågan om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant

möte måste minst tre fjärdedelar av de röstande vara överens om klubbens

upplösning. På sista mötet skall beslut fattas om disposition av klubbens tillgångar liksom dess handlingar och övriga tillhörigheter.


§ 25.
Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas för syfte som

överensstämmer med klubbens ändamål.